CZASOPISMO NAUKOWO - TECHNICZNE

POŚWIĘCONE

GOSPODARCE WODNEJ W ROLNICTWIE

ORAZ PROBLEMATYCE ŁĄKARSKIEJ

 

 1. Redakcja przyjmuje do publikacji prace oryginalne, niepublikowane wcześniej. Publikowane są prace naukowe, przeglądowe, inżynierskie dla praktyki oraz informacje związane z tematyką czasopisma.
 2. Praca o charakterze naukowym powinna mieć rozdziały: wprowadzenie, materiał i metody badań, wyniki badań, dyskusja i wnioski. Spis literatury musi zawierać również pozycje w językach obcych publikowane w ostatnich 10-ciu latach, w tym powołania na prace publikowane w niniejszym czasopiśmie. Według oceniających czasopisma prace niespełniające tych warunków nie są uznawane za naukowe.
 3. Nadesłany artykuł (naukowy, inżynierski, przeglądowy) powinien zawierać streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim.
 4. Spis literatury podaje się alfabetycznie, powołania na literaturę podaje się w nawiasach kwadratowych.
 5. Do każdego artykułu Autor dołącza dane dotyczące wszystkich współautorów: imię, nazwisko, adresy instytucji w których pracują autorzy, adresy kontaktowe (e-mailowe). Przy nazwisku Autora (Autorów) umieszcza się miejsce pracy oraz adres e-mailowy.
 6. Autor dostarcza Wydawcy utwór (artykuł) w postaci elektronicznej w edytorze Microsoft Word. Praca może być przesłana drogą mailową.
 7. Każdy artykuł naukowy jest recenzowany przez dwóch recenzentów, pozostałe artykuły przez jednego, o wynikach recenzji Autor jest powiadamiany niezwłocznie.
 8. Autorzy otrzymują do podpisania umowę licencyjną z Wydawcą (SITWM) o przeniesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy oraz oświadczenie ,,ghosthwriting" i ,,guest authorship". Są to niezbędne formalne wymagania dla czasopism z listy Ministerstwa Nauki.
 9. Napisanie i dostarczenie utworu oraz przekazanie Wydawcy praw następuje nieodpłatnie.
 10. Dostarczony Wydawcy przez Autora utwór z chwilą jego przyjęcia przez Wydawcę przechodzi na jego własność i może być wykorzystywany zgodnie z podpisaną umową.
 11. Autor materiałów nadsyłanych do publikacji jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa autorskiego.
 12. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, oraz zastrzega sobie prawo redagowania oraz dokonywania niezbędnych skrótów. W przypadku większych zmian redakcja uzgadnia poprawki z Autorem.
 13. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

 

Dokumenty do pobrania: