CZASOPISMO NAUKOWO - TECHNICZNE

POŚWIĘCONE

GOSPODARCE WODNEJ W ROLNICTWIE

ORAZ PROBLEMATYCE ŁĄKARSKIEJ

 

Procedura recenzowania nadesłanych materiałów do czasopisma Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie:

 1. Redaktor Naczelny kwalifikuje artykuł naukowy jako zgodny z profilem czasopisma, a następnie dokonuje wyboru dwóch Recenzentów spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie, Recenzent musi gwarantować:
  • brak konfliktu interesów (braki relacji osobistych bądź służbowych z Autorem artykułu),
  • zachowanie poufności dotyczącej recenzowanych materiałów, jak i opinii o nich.
 2. Redakcja wysyła Recenzentom pełen tekst artykułu wraz z formularzem recenzji obowiązującym w Wiadomościach Melioracyjnych i Łąkarskich, w przypadku odmowy dokonania recenzji typuje się kolejnego kandydata.
 3. Recenzent może sporządzić recenzję odpłatnie (na zasadzie umowy o dzieło) lub nieodpłatnie.
 4. Personalia Recenzenta są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie za zgodą Recenzenta. Redakcja zamieszcza w czwartym numerze czasopisma pełną listę Recenzentów, którzy wykonywali recenzję w ostatnim roku.
 5. Recenzent przesyła sporządzoną recenzję na adres mailowy Redakcji. Sekretarz Redakcji po konsultacji z Redaktorem Naczelnym:
  • kieruje materiał do prac redakcyjnych, w przypadku recenzji niewymagającej poprawek,
  • kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedzi na recenzję,
  • kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji,
  • informuje Autora o nieprzyjęciu pracy do druku z uwagi na negatywne recenzje lub kieruje prace do innego Recenzenta
 6. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego wymagającego wprowadzenia poprawek podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 7. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego.

 

Dokumenty do pobrania: